Plans&Reports

學校周年計劃(連附錄)

(2022-2023)

24 - 11 - 2023

學校報告(連附錄)

24 - 11 - 2023

學校發展計劃

(2021-2024)

7 - 11 - 2022

公民與社會發展科津貼運用計劃 (2023-24)

19 - 2 - 2024

2023-2024學年 姊妹學校交流計劃書 (更新版)

16 - 1 - 2024